Pelniet naudu 24 stundu laikā
More information

5 binâro opciju atbildîgas tirdzniecîbas zelta likumi

Likums Nr.1 - Sekojiet naudas pârvaldîbai

Ja jűs nevçlaties izjust garas zaudçjumus nesođu darîjumu virknes ietekmi, kas izputina jűsu kontu, jums ir jâseko naudas pârvaldîbai. Tas nozîmç, ka jums ir stingri jânosaka maksimâlo procentuâlo jűsu konta depozîta lielumu, kas var tikt ieguldîts vienâ opcijâ. Ideâlâ gadîjumâ đim procentuâlajam lielumam jâbűt zemam. Mazâk pieredzçjuđiem treideri...Binâro opciju stratçěijas - Veiksmîgu treideru metodes

Stratçěija binâro opciju tirdzniecîbai sastâv no divâm daďâm. Pirmâ daďa ir faktiskâ tirdzniecîbas stratçěija, saskaňâ ar kuru treiders meklç interesantas darîjumu iespçjas, kas varçtu nest peďňu. Tirdzniecîbas stratçěija var ietvert, piemçram, cenu grafiku analîzi vai ekonomikas ziňu izpçti. Otrâ daďa ir naudas pârvaldîba - naudas pârvaldîba jums pavçstîs, kâ pârdomâti pârvaldît jűsu tird...Bezzaudçjumu koeficients: Minimâlais izdođanâs lîmenis, kâds jums ir nepiecieđams, lai ar binârajâm opcijâm pelnîtu naudu

Viens no svarîgâkajiem binâro opciju treidera râdîtâjiem ir darîjumu procentuâlais izdođanâs lîmenis. Pastâv noteikts minimâlais lîmenis, kas ir jâpârsniedz, lai ilgtermiňâ gűtu peďňu. Đis lîmenis saucas bezzaudçjumu koeficients un parasti ir starp 55% un 60%. Lasiet vairâk par to, kâ to aprçíinât un kâ treidera ilgtermiňa peď...Metatrader - lietođanas ceďvedis treideriem

MetaTrader 4 ir lielisks analîtiskais instruments, ko par brîvu var izmantot pat binâro opciju treideri. Tas jums parâda daudz labâkus cenu grafikus, nekâ tie, kas pieejami tîmekďa vietňu brokeru platformâs. Papildus jűs varat paplađinât tos ar plađu tehnisko indikatoru klâstu, kas jums palîdzçs, lemjot par jűsu nâkamo darîjumu.

Kâ MetaTrader var jums palîdzçt?

Tas kalpo par lielisku analîtisko instrumentu, ko var ...Minűtes opcijas - definîcija, îpađîbas, piemçri

Minűtes opcijas ir îpađa veida binârâs opcijas ar îsu beigu termiňu, parasti no 60 sekundçm lîdz 5 minűtçm. Salîdzinot ar parastâm binârajâm opcijâm (beigu termiňđ - 30 minűtes vai ilgâk), tâs var bűt ďoti riskantas. Tik îsâ laika periodâ ir grűtâk prognozçt cenu attîstîbu, un par tâm piedâvâtâs izmaksas parasti nav lielas.

Minűtes opcijas (t.i. patieđâm îsa termiňa opcijas ar 1-5 minűđu beig...Start now

Pelniet naudu ar trim vienkāršiem soļiem!

Manu metodi nevar pielietot visur. Lielākā daļa banku un brokeru nezin, ko tieši dara mana metode. Un pat, ja viņi par to zin, tad viņi nekad nekad to nepiedāvātu parastajiem cilvēkiem. Tieši tāpēc ir svarīgi izvēlēties uzticamu licencētu brokeri, kurā pelnīt naudu. Šie ir mani divi iecienītākie brokeri. Reģistrējies vienā no tiem vai pat abos. Abi piedāvā padomus, video pamācības un personisko padomdevēju - pilnīgi par brīvu.

Izmēģiniet stratēģiju demo versijā:

  IQ Option

Investlab Holdings
Jauns brokeris piedāvā sevišķi augstas atmaksāšanās likmes (92%) un ļoti mazas minimālā noguldījuma prasības.
Mans ātrais padoms: Šis brokeris ir ideāls iesācējiem, kas vēlas sākt ar mazu noguldījumu.
Minimālā iemaksa: $10
 

  TradeRush

Altivex Ltd
Stilīgs brokeris, kuru pavisam noteikti visi varēs saprast un lietot manu metodi. Šeit es pats sāku un tāpēc varu ieteikt par visiem 100%.
Mans ātrais padoms: Viņu rīki ir vienkārši bet efektīvi. No pierakstīšanās savā kontā līdz likmes likšanai ir vien četri peles klikšķi.
Minimālā iemaksa: $200
 
 
 
 
 

 Pievienot jaunu komentāru!

Uzjautājiet jebko vai dalies pieredzē
Saņem BEZMAKSAS informāciju par metodi